Hewlett Packard Desktop

Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD

Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD
Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD

Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD

Boots to BIOS, fans are a little loud. You will only receive what you see.


Vintage Hewlett Packard Vectra VE 5/233MMX Desktop 128MB RAM 256KB cache No HDD